תנאי שימוש

גולש באינטרנט המצטרף לאתר AbitanEmil.com, מקבל בכך על עצמו את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו. ההצטרפות לאתר AbitanEmil.com הינה חינם וכל אדם אשר מלאו לו 18 שנים (לרבות חברות ותאגידים) זכאי להצטרף לאתר AbitanEmil.com. כל פרטי החבר באתר AbitanEmil.com יהוו קניינה של הנהלת אתר AbitanEmil.com וזו מתחייבת שלא להעבירם לצד שלישי, אלא בהתאם להוראות כל דין. ברישום לאתר AbitanEmil.com נותן חבר/ת האתר את הסכמתו לשימוש בפרטיו כאמור.

בהצטרפותו לאתר AbitanEmil.com, מסכים החבר כי מידע ו/או הטבות שיקבל מהאתר, לרבות פרטיו האישיים של החבר, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של אתר AbitanEmil.com, וכי ייעשה במידע זה שימוש עפ"י שיקול דעתה של הנהלת אתר AbitanEmil.com ובהתאם להוראות כל דין. החבר מסכים לשימוש האמור במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות החבר ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. החבר רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך לאתר AbitanEmil.com. במקרה של ביטול הסכמת החבר כאמור כאן, רשאית הנהלת אתר AbitanEmil.com, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותו באתר.

הנהלת אתר AbitanEmil.com רשאית לא לאשר הצטרפות אדם לאתר, בהתאם לשיקול דעתה ובלא שתהיה עליה חובה לנמק את סירובה. חבר/ה אתר AbitanEmil.com יהיה אחראי לדווח להנהלת האתר בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. הנהלת אתר AbitanEmil.com לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר עם האתר, בגין אי עדכון פרטיו האישיים של החבר/ה.

הנהלת אתר AbitanEmil.com תהיה רשאית להחליט בכל עת על הפסקת פעילות האתר. הנהלת אתר AbitanEmil.com שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את חברותו של חבר/ה במועדון לפי שיקול דעתה ומבלי צורך לנמק. הנהלת אתר AbitanEmil.com רשאית לחסום חבר באתר בכל מקרה בו לדעתה נעשה שימוש לרעה על ידו. כל חבר/ה זכאי להפסיק את חברותו באתר באמצעות הודעה בכתב להנהלת אתר AbitanEmil.com דרך אתר האינטרנט או ע"י מכתב בדואר רשום. חבר/ה יגרע מרשימת חברי אתר AbitanEmil.com תוך 60 ימים ממועד קבלת ההודעה במשרדי הנהלת האתר.

הנהלת אתר AbitanEmil.com רשאית לשנות בכל עת ומפעם לפעם את הוראות התקנון או כל חלק מהן, כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי להודיע על כך מראש. מתן הטבות ו/או מידע לחברי האתר כמפורט בתקנון זה הינן בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של אתר AbitanEmil.com. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות ו/או מידע חברי האתר כאמור לעיל, תפעל הנהלת אתר AbitanEmil.com לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו לחברי האתר טענות או תביעות כנגד אתר AbitanEmil.com בשל אי מתן ההטבות ו/או המידע בתקופת התקלות והטיפול בהן.